Variables

L

Características de las variables

Palabra clave/tipo de C#IntervaloTamañoTipo de .NET
sbyteDe -128 a 127Entero de 8 bits con signoSystem.SByte
byteDe 0 a 255Entero de 8 bits sin signoSystem.Byte
shortDe -32 768 a 32 767Entero de 16 bits con signoSystem.Int16
ushortDe 0 a 65.535Entero de 16 bits sin signoSystem.UInt16
intDe -2.147.483.648 a 2.147.483.647Entero de 32 bits con signoSystem.Int32
uintDe 0 a 4.294.967.295Entero de 32 bits sin signoSystem.UInt32
longDe -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807Entero de 64 bits con signoSystem.Int64
ulongDe 0 a 18.446.744.073.709.551.615Entero de 64 bits sin signoSystem.UInt64
nintDepende de la plataforma (calculada en tiempo de ejecución)Entero de 64 bits o 32 bits con signoSystem.IntPtr
nuintDepende de la plataforma (calculada en tiempo de ejecución)Entero de 64 bits o 32 bits sin signoSystem.UIntPtr
TIPONúmero de bitsRango
char8-128 a 127
unsigned char80 a 255
signed char 8-128 a 127
short 16-32768 a 32767
int 16-32768 a 32767
unsigned int 160 a 65535
signed int 16-32768 a 32767
short int16-32768 a 32767
unsigned short int160 a 65535
signed short int16-32768 a 32767
long int32-2147483648 a 2147483647
signed long int32-2147483648 a 2147483647
unsigned long int320 a 4294967295
long32-2147483648 a 2147483647
unsigned long320 a 4294967295
float323.4E-38 a 3.4E+38
double641.7E-308 a 1.7E+308
long double64 ó 80 (según versión).1.7E-308 a 1.7E+308   ó 3.4E-4932 a 1.1E+4932

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Translate »